Zmiany w VAT 2013 – ulga za złe długi

ZMIANY W PODATKACH NA 2013 ROK

 

Ulga za złe długi

 

Modyfikacji ulegają art. 89a oraz 89b uptu*. Podatnik, któremu nie zapłacono za fakturę, może skorygować podatek VAT należny, tak jak dotychczas w sytuacji, gdy nieściągalność jego wierzytelności (lub części wierzytelności) została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 (było 180 dni) od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zmiana zmniejsza ilość warunków, które musi spełnić podatnik, by skorygować podatek VAT należny. Warunki te są następujące:

  1. Dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego, jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. Na dzień poprzedzający datę złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

             a)  wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi, jako podatnicy VAT czynni,

             b)  dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

  1. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W katalogu warunków dodano punkt 2 lit. b i niestety będziemy musieli sprawdzać, czy dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, czy też w likwidacji. Usunięto z powyższego katalogu warunków zbycie wierzytelności eliminujące z możliwości skorzystania z ulgi, ale warunek ten istnieje nadal (pojawił się w ust. 3 art. 89a opisującym zasady dokonywania korekt).

Najkorzystniejszą zmianą jest eliminacja koniczności powiadamiania dłużnika o zamiarze stosowania ulgi. Od 1 stycznia 2013 roku wierzyciel dokonuje automatycznie korekty, jak spełnia powyższe warunki w dniu, w którym mija 150 dzień od terminu płatności.

Znika w ogóle wszelka korespondencja z dłużnikiem przy korzystaniu z ulgi za złe długi. Jedynie podatnik dokonując korektę na dany miesiąc (kwartał), powinien dołączyć informację (VAT-ZD) o korekcie wraz z podaniem kwot korekty, podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz danych dłużnika. Jeżeli po dokonaniu korekty wierzytelność została uregulowana lub zbyta, podatnik zwiększa podstawę opodatkowania i podatek VAT należny o wielkość dokonanej korekty. Jeśli dłużnik ureguluje część należności to zwiększa się podstawę opodatkowania i podatek VAT należny w stosunku do tej części.

W wyniku modyfikacji art. 89b zdecydowanie trudniejsza staje się sytuacja dłużnika. Wskutek usunięcia zawiadomień, musi on sam kontrolować, kiedy mija 150 dzień, liczony od terminu płatności i jeśli nie ureguluje swojego długu, musi automatycznie dokonać korekty w rozliczeniu miesiąca (kwartału) w tym dniu. Jeśli dłużnik zapłacił część wierzytelności, to dokonuje korekty w stosunku do części nieopłaconej. Wprowadzono też dodatkowe sankcje dla dłużnika, który nie dokonał automatycznej korekty. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył ten obowiązek, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie zostały skorygowane. Sankcja ta nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. W przypadku uregulowaniu zobowiązania po dokonanej korekcie podatnik ma prawo do zwiększenia podatku VAT naliczonego w dniu zapłaty eliminującej dokonaną korektę (lub jej część przy częściowej zapłacie). Zmiany uwzględniają również sytuację, gdy podatnik po jakimś czasie od dokonanej korekty przejdzie na zwolnienie z podatku VAT. Wtedy w momencie otrzymania zapłaty wierzyciel musi złożyć wyjątkowo deklarację VAT-7 za ten okres, wykazując podatek VAT należny (korekta powtórna powodująca jego zwiększenie).

Podatek ten będzie wpłacony do kasy urzędu skarbowego. Natomiast będący w takiej sytuacji dłużnik ma prawo (a nie obowiązek) do złożenia deklaracji VAT-7 korygującej w górę podatek VAT naliczony i odzyskania tego podatku.

Na mocy przepisu przejściowego wynikającego z art. 23 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się dotychczasowe stare zasady. Wyjątkiem są wierzytelności powstałe przed 1 stycznia 2013 roku, dla których 150 dzień, liczony od dnia terminu płatności, upływa już w 2013 roku. Dla takich wierzytelności stosujemy już nowe zasady (w tym automatyzm w robieniu korekt).

Ulga za złe długi i modyfikacja rozliczeń małego podatnika obliczającego zobowiązanie podatkowe w VAT metodą kasową ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza szereg pomniejszych zmian.

 Niniejszy tekst pochodzi z Biuletynu KIDP 4/2012
(fragment artykułu: „Zmiany w podatkach w 2013”)

*uptu – Ustawa o podatku od towarów i usług